magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Társaságra vonatkozó információk
Háttér információk

A Diákhitel olyan a magyar hitelpiacon egyedülálló termék, amelynek nincs versenytársa. A Diákhitel iránti keresletet külső környezeti tényezőként alapvetően csak makrogazdasági események és a felsőoktatásban bekövetkező változások befolyásolhatják.

A hallgatói hitelrendszer 2001 óta tartó működése elegendő volt ahhoz, hogy a Diákhitel mint fontos kiegészítő pénzforrás ismertté váljon a felsőoktatásban tanulók körében.

A Társaság szabályozási környezete:

 • a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012 (I.20.) kormányrendelet
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.)

A Diákhitel Központ tevékenységére a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései és a hitelintézetekre vonatkozó egyéb jogszabályok – bizonyos kivételekkel – nem terjednek ki.

Általános bemutató

A Diákhitel Központ Zrt. zártkörű részvénytársasági formában működő gazdasági társaság. A hallgatói hitelrendszer működtetésére és a hallgatói hitelek folyósítására jött létre. Tevékenységére a Hpt. rendelkezései és a hitelintézetekre vonatkozó egyéb jogszabályok – bizonyos kivételekkel – nem terjednek ki. A Társaság jogállását, főbb feladatait a a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet, a Gt., valamint az Áht. határozza meg.

A Társaság a hallgatói hitelezésen kívül adatbanki és a Hpt. 2. számú mellékletének I/12. b) pontja szerinti ügynöki tevékenységet is folytathat elsődleges célja és alapvető feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül, az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével és a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyásával.

A Diákhitel Központ Zrt. ügyfeleiről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevő személyazonosító adatait, a szerződésre, annak teljesítésére, a célzott kamattámogatásra vonatkozó adatokat, információkat, továbbá azokat az adatokat, amelyek nyilvántartását jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi. (A Diákhitel Központ Zrt. adatkezelése bejelentésre került az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.)

A Diákhitel Központ Zrt. legutóbbi befektetők számára készült cégbemutatója az alábbiakban letölthető. 

A diákhitelezés célja

A Diákhitelt 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya.

Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből:

„A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása céljából, valamint a diákhitelrendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Részvénytársaság és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait."

A diákhitelrendszer létrehozói az alábbi elvárásokat fogalmazták meg:

 • A hitel legyen univerzális, azaz mindenki számára azonos feltételekkel igénybevehető.
 • A hitel felvehető maximális összege akkora legyen, ami már jelentős hozzájárulást biztosíthat az egyetemisták, főiskolások megélhetési, illetve tanulmányi költségeihez.
 • A visszafizetések az elvárásoknak megfelelően történjenek, amihez egyrészt vállalható törlesztési teher, másrészt hatékony beszedési mechanizmus kialakítása szükséges.
 • A diákhitelrendszer ne terhelje közvetlenül a költségvetést, azaz legyen önfenntartó és hosszú távon önfinanszírozó.
A társaság küldetése

A Diákhitel Központ hisz abban, hogy az ország gyarapodásának és az egyének boldogulásának egyik legfontosabb záloga a kiművelt emberfő, a korszerű és magas szintű tudás.

Következetesen tartja magát ahhoz a 2001-es induláskor megfogalmazott alapítói célhoz, amely szerint a Diákhitelnek elő kell segítenie a társadalmi mobilitást azzal, hogy anyagi helyzetüktől függetlenül esélyt teremt a fiatalok számára a felsőoktatásban való részvételre. Az egyetemi és főiskolai hallgatóknak speciális hitelt nyújtó társaságként fokozatosan bővíti szolgáltatási palettáját. Ezt azzal a céllal teszi, hogy a diákok tanulási lehetőségeinek kiszélesítésére és a felsőoktatási költségek miatt a családokra háruló terhek enyhítésére egyedülállóan kedvező pénzügyi megoldásokat kínáljon. Stratégiai céljait és mindennapi tevékenységét a fiatalok irányába megnyilvánuló segítő szándék és felelősségérzet hatja át. Tevékenységét mindig kiemelt hatékonysággal és ügyfélorientált módon végzi.

A Diákhitelnek a felsőoktatásba, annak szerves részeként történő beágyazottsága, sokéves tapasztalatai, magas szintű szaktudása, valamint dolgozóinak alkotó és elhivatott közössége azok a kulcselemek, amelyek a stabil és társadalmilag hasznos működés alappilléreit jelentik.

Cégtörténet

A magyar hallgatói hitelrendszer története

A Magyar Köztársaság Kormánya a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztés Bankkal kötött kölcsönegyezményben rögzítetteknek megfelelően a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében vállalta a hallgatói hitelrendszer bevezetését. A 2001-ben megalkotott magyar modell számos nemzetközileg elismert hallgatói hitelrendszer elemeit adaptálta, a magyarországi oktatási rendszer sajátosságaihoz és a demográfiai viszonyokhoz igazítottan. A hazai diákhitelezés eddigi tapasztalatai alapján a modell sikeresen működik. Kutatásaink és a társadalmi visszajelzések azt igazolják, hogy a hallgatói hitelezés jól betölti szerepét. A diákhitelrendszer koncepcionális alappillérei a 2001. évi indulás óta nem változtak.

Évek szerinti áttekintés

2001

Alapos előkészítő munkát követően a diákhitelezés lebonyolítására hivatott Diákhitel Központ 2001. április 27-én megalakul. A társaság alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója az Oktatási Minisztérium. (Az év hátralevő részében a tulajdonosi háttér két alkalommal módosul. Két állami tulajdonú bank, a Postabank és Takarékpénztár Rt., majd a Magyar Fejlesztési Bank Rt. kerül tulajdonosi, illetve irányítási pozícióba.)

2001. június 30-án megjelenik a diákhitelezést szabályozó jogszabály, a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet. A jogszabály részletesen kitér a Diákhitel igénylésének és igénybevételének a feltételeire, a Diákhitel folyósítására, a hitelrendszer működtetésében résztvevő szervezetek tevékenységére, valamint a működtetésért felelős Diákhitel Központ feladataira.

A hiteligénylés 2001. szeptember 3-án indul el. A Diákhitel-igénylő csomaghoz az ország 2520 postahivatalában lehet hozzájutni. A választható havi hitelösszegek 10 000 Ft, 15 000 Ft és 21 000 Ft-ban kerültek megállapításra.

A diákhitelezés történetének első folyósítási napján, 2001. október 15-én 33 466 hallgató számlájára érkezik meg a Diákhitel szeptemberre és októberre járó összege. A hitelösszegeket az ügyfeleknek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-nél vezetett számlájára utalja a Diákhitel Központ. A Társaság működése első tanulmányi félévében több mint 70 000 hallgató számlájára utalt közel 7,1 milliárd forintnyi összeget. A rendszer indulásakor a hallgatói hitelek forrását a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel (MFB) kötött, azóta többször módosított hitelkeret-szerződés biztosította.

2002

Módosul a hallgatói hitelezésre vonatkozó jogszabály, melynek eredménye, hogy a 2001/2002-es tanév tavaszi szemeszterétől a jogosultak már nemcsak havonta, hanem egy tanulmányi félévre egy összegben is felvehetik a Diákhitelt.

A 2002/2003-as tanév első folyósításakor (októberben) regisztrálja a Diákhitel Központ százezredik hitelfelvevőjét.

2002 őszétől 21 000 Ft-ról 25 000 Ft-ra nő a maximálisan igényelhető havi hitelösszeg.

2002 decemberében a Magyar Állam megvásárolja a Diákhitel Központ teljes részvénypakettjét. A vagyonkezelői szerződés alapján a tulajdonosi jogokat már a Pénzügyminisztérium gyakorolja.

2003

2003 januárjától több fontos változás lép érvénybe a hallgatói hitelezésben. A diákhitelezés rendszere egyszerűbbé, átláthatóbbá, költséghatékonyabbá, valamint nem utolsó sorban a hitelfelvevők számára előnyösebbé válik. Bővül a Diákhitel felvételére jogosultak köre; tiszta, világos, könnyen kezelhető és ellenőrizhető ügymenete lesz a törlesztésnek, a célzott állami kamattámogatás igénybevételének, valamint a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének. Jelentős módosulást jelent az is, hogy 2003-tól az ügyfelek már szabadon megválaszthatják, hogy melyik hazai hitelintézetnél vezetett számlájukra kérik a Diákhitel utalását.

Az induláskor lefektetett jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 2003 januárjában megindul Diákhitel törlesztése. A tanulmányaikat már befejezett ügyfeleknek először kell törleszteniük a hallgatói hitelezés indulása óta.

A Diákhitel Központtal megkötött együttműködési megállapodások alapján hat, jelentős országos hálózattal rendelkező bankban és közel száz takarékszövetkezetben nyílik lehetőség a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézésre. A partner hitelintézetek ezen felül különböző számlavezetési kedvezményeket is kínálnak a „diákhiteles" ügyfeleknek.

2003. szeptember 23-án közel négyszeres túljegyzés mellett, sikerrel zárul a Diákhitel Központ első kötvénykibocsátási programjának első aukciója. A Diákhitel Központ 10 milliárd forint új forrást von be az aktuális pénzpiaci hozamszintekhez viszonyítva kedvező forrásköltség mellett. A teljes kötvényprogram keretében hét aukción összesen 51,5 milliárd forint névértékben bocsát ki kötvényt a Diákhitel Központ.

2004

2004 májusában elindul az adóhatósággal való tartozásbehajtási együttműködés a hallgatói hitelezésről szóló kormányrendeletben rögzítettek szerint. Nagyon csekély hányadban bár, de a törlesztésre kötelezettek között megjelenik az a kör, akiknek összes hátraléka eléri azt a kritikus határt, amelynél a hitelszerződést jogszabály szerint fel kell mondania a Diákhitel Központnak, és az adós fizetési hajlandóságának hiányában a beszedés további intézését át kell adnia az adóhatóságnak.

2005

2005 januárjától megindul a személyes jövedelem alapján megállapított törlesztés. Azok az ügyfelek, akik a hitel-visszafizetést 2003-ban kezdték meg, a 2003. és a 2004. években az aktuális minimálbér alapján, annak 6%-át fizetve törlesztettek havonta. A Diákhitel-törlesztésre vonatkozó szabályok alapján ezeknek a törlesztőknek a harmadik törlesztési évtől (2005-től) kezdődően már a 2003. évi, egy hónapra eső átlagos jövedelmük alapján (annak 6%-át fizetve) kell a havi törlesztést teljesíteniük.

2005. május 12-én 100 millió euró összegű, 15 éves futamidejű hitelkeret szerződést köt a Diákhitel Központ az Európai Beruházási Bankkal, rendkívül kedvező visszafizetési feltételek mellett. A szerződés létrejötte a diákhitelezési rendszer eredményeinek és stabil gazdálkodásának elismerését mutatja.

2005 szeptemberében a Diákhitel maximálisan igényelhető havi összege 30 ezer forintra nő. A megemelt hitelösszeg révén egy tanévben (10 tanulmányi hónap alatt) már 300 ezer forinthoz lehet hozzájutni.

A 2005/2006-os tanév első folyósításakor regisztrálja a Társaság a kétszázezredik Diákhitel-felvevőt.

2006

2006. április 12-én megjelenik a hallgatói hitelezést a 2006/2007-es tanévtől számos vonatkozásában megújító új kormányrendelet: így ismételten bővül a hitelfelvételre jogosultak köre; egyszerűsödik a hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági idő számítás; a költségtérítéses képzésben tanulók magasabb hitelösszegre jogosultak, magasabb törlesztési hányad mellett; 40 évre emelkedik a hiteligénylési korhatár; a tanulmányaikat befejező ügyfelek számára negyedévvel bővül a törlesztési kötelezettség érvénybe lépését megelőző türelmi idő.

2006 májusában több mint 8 évvel (2014. december 31-ig) kitolódik a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított, akkor már 50 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételéhez kapcsolódó visszafizetési határidő.

2007

2007. március 19-én csatlakozik a Diákhitel Központ a pénzügyi kultúra fejlesztését előmozdítani hivatott konzultatív fórumhoz, amelyet a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Gazdasági Versenyhivatal és az Öngondoskodás Alapítvány hívott életre 2006 végén.

Az állami vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján 2007 szeptemberétől a Társaság feletti tulajdonosi jogokat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (2008. január 1-jétől Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) gyakorolja.

Az Európai Beruházási Bank és a Diákhitel Központ egy új 150 millió euró keretösszegű hitelszerződést köt 2007. augusztus végén.

2008

2008 januárjában elindul a Diákhitel „engedményezése". Az engedményezés révén a költségtérítéses képzésben tanuló, és a képzés díját részben vagy teljes egészében Diákhitelből finanszírozni kívánó hallgatók számára számos egyetemen és főiskolán lehetővé válik, hogy a hitelből fedezendő költségtérítés előzetes befizetése nélkül, rögtön a szemeszter kezdetén beiratkozhassanak. A diákok rendelkezése alapján ugyanis a Diákhitel Központ az általuk igényelt hallgatói hitel költségtérítésre szánt részét közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára utalja át.

2008 júniusában a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezése alapján az MNB, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ közösen létrehozta a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt, amelynek fő célja olyan programok kidolgozása, amelyek széles körben tudatosítják a pénzügyi ismeretek, az anyagi öngondoskodás és az egyéni felelősségvállalás fontosságát.

2008 augusztusában egy újabb, 20 milliárd forint összegű, 2013. augusztusban lejáró hitelszerződést köt a Diákhitel a Magyar Fejlesztési Bankkal.

A 2008/2009-es tanévtől kezdődően megemelkedik a Diákhitel maximálisan igényelhető havi összege. Államilag támogatott képzés esetén havi 40 ezer forintra, költségtérítéses képzésben tanulók számára havi 50 ezer forintra.

2009

Az Európai Beruházási Bank 2009 januárjában nagyszabású nemzetközi konferenciát szervez Luxemburgban a sikeresen működő hallgatói hitelrendszerekről. A Diákhitel Központ is meghívást kap a rendezvényre, és bemutatkozása széles körű elismerést arat.

A gazdasági és pénzügyi válság által generált egyéni fizetési problémák orvoslására 2009 júliusában életbe lép egy fontos törlesztéskönnyítési lehetőség. E szerint a legalább harmadik törlesztési évükben járó ügyfelek esetleges fizetési nehézség esetén legfeljebb 2 évre kérhetik, hogy csökkentett törlesztést kelljen fizetniük, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér 6, illetve 8%-a.

A 2009/2010-es tanévtől kezdődően egy kísérleti programot indít a Társaság három felsőoktatási intézmény (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és Kodolányi János Főiskola) bevonásával, melynek keretében lehetővé válik az intézményeknél, helyben történő hallgatói hiteligénylés. (2011 májusában már 11 egyetemen, illetve főiskolán működik ez a lehetőség.)

2009 decemberében elkészül a hallgatói hitelezés új aktuáriusi modellje. Az új modell hozzájárul a hitelezés kockázatának még pontosabb felméréséhez és a várható pénzáramlások még precízebb előrejelzéséhez.

2010

A brit hallgatói támogatási rendszert működtető Student Loans Company a 2010. március 3-4-én Glasgow-ban tartott konferenciájára kiemelt vendégként meghívta a Diákhitel Központ képviselőjét, hogy bemutassa a magyar hallgatói hitelezés világszinten egyedi működési modelljét és a hitelrendszernek a hallgatói finanszírozás rendszerében betöltött szerepét. Ez komoly szakmai elismerést jelent, különösen annak fényében, hogy 2001-ben a magyar diákhitelrendszer megalkotói a brit modell elemeit vették át, illetve fejlesztették tovább.

Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény alapján 2010. június 17-tól a Diákhitel Központ felett a tulajdonosi jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja. Az új tulajdonos megszüntette az igazgatóságot, az igazgatósági jogköröket a vezérigazgató gyakorolja. Ezzel egyidejűleg az új tulajdonos kibővítette a felügyelőbizottság jogkörét.

A Diákhitel Központ tudatos finanszírozási politikájának, valamint a csökkenő hozamkörnyezetnek köszönhetően a 2009-es év után, 2010-ben tovább csökkenhetett a diákhitelezés átlagos forrásköltsége. Többek között ennek eredményeként a Diákhitel kamatának mértéke 2010. július 1-től minden korábbinál alacsonyabb szintre, 8,5 %-ra csökkent.

Az Európai Beruházási Bank és a Diákhitel Központ közötti 5 éves partnerség következő állomásaként 2010 tavaszán megkezdődött a harmadik hitelszerződés előkészítése, melynek célja a magyar hallgatói hitelrendszer számára további finanszírozási források biztosítása mintegy 38 milliárd forint keretösszegben. A Diákhitel Központ és az Európai Beruházási Bank 2010. október 7-én kötötte meg a 38 milliárd forintos hitelre szóló keretszerződést.

2010 októberében kapott kölcsönt a Diákhitel Központ háromszázezredik hiteligénylője.

2011

2011-ben fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli a magyar hallgatói hitelrendszer. A tízéves jubileum alkalmából április és június között nagyszabású rendezvénysorozatot szervezett a Társaság. Az események sorából kiemelkedett az öt egyetemi várost érintő Diákhitel-roadshow (előadásokkal és koncertekkel), valamint a felsőoktatást és hallgatói hitelezést középpontba állító, júniusban megrendezett nemzetközi konferencia.

A Diákhitel kamata 2011. július 1-től 8%-ra csökkent.

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet módosítása nyomán 2011 júliusától lehetővé vált, hogy a legalább harmadik törlesztési évükben járó ügyfelek a jövőben bármikor, indoklás nélkül törlesztési könnyítést kérhessenek. (A kérelembenyújtási lehetőség a rendeletmódosítás előtt csak 2011. június 30-ig állt fenn.) Az e körbe tartozó törlesztők legfeljebb 2 évre kérhetik, hogy csökkentett törlesztést kelljen fizetniük, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér 6, illetve 8%-a. (A 2011-ben irányadó 2010-es minimálbér 6%-a például 4410 Ft.) Ez a lehetőség nagyon fontos „biztonsági hálót" jelent a törlesztők számára pénzügyi gondok esetén.

2011. szeptember 1-je mérföldkő a Társaságnál. 10 év után megújul a Diákhitel Központ Zrt. arculata: fiatalos, modern, a kor változó igényeihez és stílusirányaihoz igazodó brand születik meg, az elképzelések szerint alapjaiban megváltoztatva a Társaságról kialakult képet. A logó mellett új szlogen születik: „A jövőt most írod”. Az arculatváltással párhuzamosan megújul a Diákhitel Központ Zrt. honlapja, és elindul az ügyfelek által várt elektronikus ügyintézés/hiteligénylés, a Diákhitel Direkt. A Diákhitel Direkt kényelmes, ügyfélbarát, segítő és tájékoztató funkciókat is ellátó elektronikus ügyintézési felület. Az ügyintézéshez kapcsolódó különféle nyomtatványokat a Társaság ügyfelei korrekten és hiánytalanul tudják létrehozni a felületen keresztül.

2012

A Diákhitel Központ életének fontos mérföldkövéhez érkezett 2012-ben: ebben az évben került bevezetésre a kötött felhasználású hallgatói hitelkonstrukció, a Diákhitel2. A felsőoktatást – és köztük a diákhitelezést – érintő változásokra tekintettel, már februárban országos kampányt indított a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága „Start a diplomáért” címmel, melybe bekapcsolódott az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Diákhitel Központ is. Társaságunk termékbevezető kampánya augusztus 15-én indult egy erőteljes országos, közterületen futó médiakampánnyal, melyet számos megjelenés támogatott egyetemi/főiskolai lapokban, országos rádiókban, napilapokban. A Diákhitel Központ 2012-ben külön hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra és a pénzügyi kultúra fejlesztésére. A fiatalok praktikus pénzügyi ismereteinek fejlesztését célul kitűző Forintokosító játékkal 4 600 fiatal tette próbára tudását. Emellett a művészi vénával megáldott hallgatók is bizonyíthatták kreativitásukat: a társadalmi egyenlőtlenségek témájára fókuszáló KÉPZŐ pályázatra közel 900 műalkotás érkezett, a Társaság új formaruháját pedig a MOME divattervező szakos hallgatói álmodhatták meg az év végén.

A 2011-ben elindított Diákhitel Direkt internetes ügyintézési felülethez a 2012/13-as őszi félévtől szerződést kötött ügyfelek automatikus hozzáférést kaptak, megkönnyítve a mindennapos ügyintézés terheit. Aszemélyes ügyfélkezelés terén is fejlesztések történtek az évben: a Diákhitel2 bevezetésével megnövekvő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében új ügyfélszolgálatot nyitott a Diákhitel Központ a KÖKI Terminál 2. emeletén. 2012-ben a szabad felhasználású Diákhitellel kapcsolatban fontos változás volt, hogy a hitelszerződésüket 2012. augusztus 15-ét követően kötött hallgatók képzési formától függetlenül, havonta már maximum 50 ezer forint összegű kölcsönt igényelhettek. A hiteligénylés és a törlesztési kötelezettség korhatára mindkét konstrukció esetében 40-ről 35 évre csökkent.

A következetes finanszírozási politikának, valamint a törlesztő ügyfelek fizetési fegyelmének köszönhetően a Diákhitel Központ 2012. július 1-jével változatlanul alacsony szinten, 8%-on állapította meg a Diákhitel1 kamatát. A Diákhitel2 kamatát évi 9%-ban határozta meg a Társaság a 2012. október 15. - 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb azonban mindössze 2%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.

A Diákhitel Központ az előírásoknak megfelelően 1 millió forint adózás előtti eredményt könyvelhetett el 2012-ben, így eredményes évet zárt. A társaság mérleg szerinti eredménye a társasági adófizetési kötelezettség okán 0 forint. A tavalyi évben a Társaság összesen 18,5 milliárd forint összegben folyósított hallgatói hitelt a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. A Diákhitel Központ 2001. évi indulásától 2012. december 31-éig összesen közel 335 ezer fő részére folyósított hallgatói hitelt. A hitelrendszer 2001. évi indulásától 2012. december 31-éig mintegy 248 milliárd forint hitelösszeg került folyósításra a hallgatók számára.

2013

A Diákhitel Központ jelentős ügyfélbarát fejlesztést vitt véghez 2013-ban, megkönnyítve a Diákhitel igénylést a hallgatók számára. 2013 szeptemberétől a Diákhitel Direkt online felület mellett, már a felsőoktatási intézmények elektronikus hallgatói felületeiről (etr/Neptun) is elindítható az ügyintézés. A változás eredményeképpen, a hitel kérelmezőinek a tanulmányi rendszerben levő személyes és tanulmányi adataikat már nem kell az igényléskor kitölteniük, hiszen a Diákhitel Direkt ezeket az adatokat automatikusan átveszi az intézmények tanulmányi rendszereiből. Ezáltal a Diákhitel Központnál és a felsőoktatási intézménynél levő hallgatói/igénylői adatok között eltérés nem lehet, ily módon a hitel folyósítása gördülékenyebbé vált. : 2013-ban társaságunk kiemelt figyelmet szentelt a már középiskolásokat is megszólító tájékoztatásra, így a Diákhitel-fórum elnevezésű országos programsorozat keretében 50 helyszínen informálódhattak a végzős diákok a felsőoktatás anyagi vonzatairól, a pénzügyi tervezés jelentőségéről és a Diákhitelről. Az egyetemi évek finanszírozási kérdéseiben ad támpontot a Diákhitel Központ által fejlesztett Pénzügyi Tájoló alkalmazás is, mely hiteles információk alapján ad átfogó képet a várható kiadásokról és forráslehetőségekről.,. Társaságunk folytatta 2013-ban is tehetséggondozó tevékenységét: az „50 tehetséges magyar fiatal” kezdeményezés egyik fő szponzoraként támogatta a kiemelkedő képességű fiatalok felkarolását; sikerrel megrendezte immáron másodjára a művészi vénával megáldott hallgatókra fókuszáló KÉPZŐ pályázatát, valamint 15 ezer fiatalt tudott megszólítani a tudás alapú Nagy Diák IQ-teszt aktivitásával is.

Fontos momentuma volt az évnek, hogy az Európai Beruházási Bank Diákhitel Központtal fennálló sikeres együttműködésének eredményeképpen 100 millió eurót kölcsönzött társaságunknak. Az EIB által nyújtott ezen negyedik, nagy összegű hitel, kizárólag a Diákhitel2 konstrukció hitelezését szolgálja.

A következetes finanszírozási politikának, valamint a törlesztő ügyfelek fizetési fegyelmének köszönhetően a Diákhitel Központ csökkenteni tudta mindkét Diákhitel-konstrukció kamatát. A Diákhitel1 kamata 2013. első félévében 7,75%-ban, második félévében, 7,50%-ban, rekordalacsony szinten került megállapításra. A Diákhitel2 kamata 9-ről 8,75%-ra csökkent 2013. július 1-től.. A Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb változatlanul 2%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.

A Diákhitel Központ az előírásoknak megfelelően 1 millió forint adózás előtti eredményt könyvelhetett el 2013-ban, így eredményes évet zárt. A társaság mérleg szerinti eredménye a társasági adófizetési kötelezettség okán 0 forint. A Diákhitel Központ 2001. évi indulásától 2013. december 31-éig összesen közel 353 ezer fő részére folyósított hallgatói hitelt. A hitelrendszer 2001. évi indulásától 2013. december 31-ig mintegy 268 milliárd forint hitelösszeg került folyósításra a hallgatók számára.

2014

A magyar hallgatói hitelezési rendszer működését alapvetően a felsőoktatásban lezajló változások, a jogszabályi környezet, a hallgatók hitelfelvételi és az ügyfelek törlesztési hajlandósága, illetve a források rendelkezésre állása befolyásolja.

A felsőoktatás finanszírozási formáinak átalakításával a korábbi szabad felhasználású Diákhitel1 termék mellett 2012 szeptemberében bevezetésre került a Diákhitel2. Ez egy olyan kötött felhasználású, kizárólag a képzési önköltség finanszírozására igénybe vehető hallgatói hitel, amely állami kamattámogatással működik, és amelyet a Társaság közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utal. A hallgatói hitelrendszer alapelvei azonban – mind az önfinanszírozó, mind az önfenntartó jelleg tekintetében – továbbra is változatlanok maradtak. Eközben a felsőoktatásba belépők és a felsőoktatásban résztvevők száma a 2014. év során növekedett az előző évekhez képest, megfordítva ezzel az eddig csökkenő trendet.

Az általános hitelpiaci kereslet számottevő visszaesése és a hitelfelvétellel kapcsolatban mind negatívabbá váló lakossági attitűd ellenére a hallgatói hitelek iránti kereslet összességében csak kisebb mértékben maradt el az előző évi adatoktól, amely azonban a felsőoktatásba beiratkozottak számának visszaesésével is magyarázható. Ebből arra következtetünk, hogy a felsőoktatásban tanulók jelentős részében tudatosultak a Diákhitelek egyedülálló előnyei a bankok által nyújtott hitelekhez képest.

A gazdasági válság negatív hatásai a diákhiteles ügyfelek fizetési fegyelmében, a pénzügyi szektorban általánosan jellemzőnél kisebb mértékben mutathatók ki, azonban a gazdasági környezet bizonytalansága miatt a Társaság továbbra is jelentős figyelmet és mind több munkát szentel e fizetési fegyelem fenntartásának. A hallgatói hitelrendszer hosszú távú stabilitásában jelentős szerepet játszik a hitelkockázatoknak, és az ügyfelek törlesztési fegyelmének alakulása. A hallgatói hitelportfoliók minőségét a Társaság részére rendszeresen független, külső aktuárius szakértő értékeli. A hallgatói hitelkamat „kockázati prémium” kamatelemére, illetve a tartalékolás mértékére az aktuárius tesz javaslatot.

2015

A Kormány döntött a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet módosításáról, így két lépcsőben számos ügyfélbarát változás lépett életbe. A fizetési nehézséggel küzdő ügyfelek, az eddigi 24 hónap helyett már 36 naptári hónapra kérhetik a törlesztőrészlet mérséklését. A Diákhitel Központ az eddigi hat havi törlesztőrészlet befizetésének elmaradása helyett, a jövőben egy évi elmaradás után mondhatja fel a törlesztési szakban lévő ügyféllel kötött hitelszerződést.
Elindul az okostelefonokra optimalizált Diákhitel applikáció, emellett a törlesztőrészletek befizetése interneten keresztül, bankkártyával is lehetséges. Társadalmi felelősségvállalásunk keretében a felsőoktatásban hallgató diákok számára Tehetség Napi országos kampányt szerveztünk, az „50 Tehetséges fiatal” programban aktív mentori tevékenységet láttunk el. Számos egyetemi projekt, könyv és jegyzetkiadás megjelenését támogattuk, felsőoktatási sportrendezvények elindítása mellett bábáskodtunk. Önálló ösztöndíj program kidolgozását kezdtük meg, mellyel a 2016-os évben a legkiválóbb felsőoktatásban részt vevő hallgatókat kívánjuk támogatni, ösztönözni a diploma megszerzésére.

2016

Ebben az évben a hitelfelvételi kedv ugyan csökkent, de korántsem akkora mértékben, mint amekkorát az áruhitelek, a személyi hitelek vagy akár a jelzáloghitelek hazai piacán érzékeltek a pénzintézetek. Kutatásaink azt mutatják, hogy elsősorban azok a fiatalok választják termékeinket, akik befektetésként kezelik a jövőjüket és hisznek abban, hogy a piacképes tudás és diploma birtokában a Diákhitel egy vállalható és visszafizethető segítség. Új informatikai fejlesztésünknek köszönhetően a Diákhitel Direkten keresztül még biztonságosabban lehet ügyet intézni. A bevezetett új funkciók biztosítják, hogy a Diákhitel fiókokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá és az ügyfelek adataiban ne kezdeményezhessenek módosítást. Tovább folytatódik a Diákhitel1 kamatának csökkenése, míg a Diákhitel2 változatlanul fix 2%-os kamattal igényelhető. Képző pályázatunk ötödik évfordulóját ünnepelte, s emellett új kezdeményezésként első ízben hirdettük meg a Diákhitel ösztöndíj pályázatot is, ami igen nagy sikerrel debütált. A több száz beérkező pályázat számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhető beadója közül a nyertesek közé jogász, orvos, villamosmérnök vagy nyelvész hallgató, vidéki és fővárosi, első és másod, sőt harmad diplomás is került.

2017

Immáron második alkalommal hirdettük meg a Diákhitel Ösztöndíj pályázatot, amelyre 2017-ben is számos kimagasló eredményt elért hallgató pályázott, s közülük tizennégy győztest hirdetett Társaságunk. Edukációs kampányaink ebben az évben is folytatódtak olyan nívós partnerekkel együttműködve, mint a Pénziránytű Alapítvány. Az év második felétől sorra érkeztek a jobbnál jobb hírek a meglévő és leendő ügyfelek számára, kezdve a rekord alacsony 2,3%-os  kamattal, majd az elektronikus szerződéskötés lehetőségével. Ezt követően a kormány döntött a Diákhitel2 kamatának teljes támogatásáról, így az ügyfelek által fizetendő ügyleti kamat 0%-ra csökkent. Bevezetésre került a Diákhitel törlesztés cafetéria elemként történő visszafizetésének lehetősége is. Az elektronikus aláírás bevezetésével nem csupán az újdonsült igénylők jártak jól, de a fejlesztés jelentős költségcsökkentő lépésekre adott lehetőséget, így Társaságunk döntött a a KÖKI Terminalon található személyes ügyfélszolgálat bezárásáról.

2018

Az év egyik előremutató lépése, hogy a 2017 év elején bevezetett „kedvezménycsomag” hatására exponenciálisan emelkedni kezdett a Diákhitelt igénylők száma. 2018 februárjában a Kormány döntése értelmében számos változás lépett életbe. Megemelkedett a Diákhitel1 kérhető maximuma havi 50-ről 70 ezer forintra. Az élethosszig tartó tanulás jegyében 45 éves korhatárig tolódott ki az igénylés lehetősége. 2018 januárjától a két vagy több gyermeket vállaló diákhiteles édesanyák fennálló Diákhitel tartozása részben vagy egészben elengedésére kerül. Külföldi részösztöndíjra egy tanulmányi évre 1 400 000 forintot kérhetnek az egyetemi hallgatók. Szintén jelentős segítség a rokkantsági, rehabilitációs ellátásban és járadékban részesülő hitelfelvevők célzott kamattámogatása. Az önköltséges képzésben tanuló hallgatók az idegen nyelvű oktatásért fizetendő térítési díjat is kiegyenlíthetik a Diákhitel2-ből.  
2018 őszén megújult a Diákhitel Direkt internetes ügyfélkiszolgáló rendszer. A felhasználói élmény javítása, valamint az egyszerűbb, biztonságosabb és gyorsabb használhatóság érdekében, a felület újabb funkciókkal bővült.
Az Európai Beruházási Bank (EIB) jelentős hitelkeret biztosításáról állapodott meg Társaságunkkal: a Diákhitel Központ 50 millió euró összegű hitelt hívhat le ügyletei finanszírozására.
Decemberben újabb kamatcsökkentést sikerült elérnünk, a szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 2,2%-ra mérséklődött.

 

Társadalmi hozzájárulás, szerepvállalás

A Diákhitel Központ Zrt. magával az alaptevékenységével is kiemelt fontosságú társadalmi szerepet tölt be. A hallgatói hitelrendszer tekintetében egy olyan komplex szabályozási, működési, finanszírozási rendszert kellett kialakítani, amely megfelel az alábbi társadalom- és oktatáspolitikai elvárásoknak.

Esélyteremtés – A felsőoktatáshoz való hozzáférést és a társadalmi mobilitást növelje, vagyis megteremtse a lehetőséget arra, hogy minden tehetséges és ambiciózus fiatal saját és családja anyagi teherképviselő képességétől függetlenül részt vehessen a felsőoktatásban.

Univerzalitás – Legyen általánosan és azonos feltételek mellett hozzáférhető, szabadon felhasználható. A törlesztési kötelezettség úgy kerüljön kialakításra, hogy az bárki számára vállalható terhet jelentsen. A hallgatók ne csak egyformán legyenek jogosultak, hanem egyformán legyenek képesek is élni a hitellehetőséggel.

A felsőoktatás közvetett finanszírozása – A hallgatók számára kiegészítő pénzügyi forrás biztosításán keresztül járuljon hozzá az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságához.

A Diákhitel Központ az alaptevékenységén túlmutatóan is felelős társadalmi szereplőként működik.

A pénzügyi kultúra javítása – Aktívan dolgozunk azon, hogy javítsuk a fiatalok pénzügyi kultúráját és bővítsük pénzügyi ismereteiket. E szerepvállalásunkhoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bankkal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével együttműködve 2008 szeptemberében létrehoztuk a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt. Az Alapítvány megnevezése 2010. márciustól Pénziránytű Alapítvány.

Környezetvédelem – A Társaság a működéséből adódó környezeti terhelés mérséklésére törekszik. A tevékenysége során felhalmozott papír- illetve elektronikai hulladékot rendszeresen átadja újrahasznosításra ezzel foglalkozó cégeknek.

Cégvezetés: Menedzsment, Igazgatóság és Felügyelőbizottság
 

A Diákhitel Központ Zrt. részvénytársasági formában, non-profit elven működő gazdasági társaság. A társaság kizárólagos állami tulajdonban van, a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) gyakorolja.

A Diákhitel Központ a hallgatói hitelrendszer működtetése során az alábbi főbb feladatokat látja el:

 • nyilvántartás vezetése az ügyfelekről,
 • a hallgatói hitelek folyósítása,
 • hitelszámlák vezetése,
 • a kihelyezett hitelek beszedése,
 • a Diákhitel, mint termék menedzselése,
 • a hallgatói hitelek folyósításához szükséges források biztosítása,
 • a hallgatói hitelezésben résztvevő partnerintézményekkel történő együttműködés koordinálása.

A Diákhitel Központ Zrt. Igazgatóságának tagjai:


                                     

Dr. Benkő Tamás János - Igazgatóság tagja

Dr. Benkő Tamás János - Igazgatóság elnöke

Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, 2006 első félévében a Potsdami Egyetem Jogi karán nemzetközi jogot hallgatott. Jogász diplomáját 2007-ben szerezte meg. 2010-ben biztosítási szakjogász képzettséget szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézeténél. 2011-ben jogi szakvizsgát tett. 2014 nyarán központi banki és pénzügyi felügyeleti témájú képzésen vett részt a bécsi Joint Vienna Institute szervezésében. Munkásságát a diploma megszerzése után ösztöndíjasként a Pénzügyminisztériumban kezdte társadalmi közkiadások területén. 2008-tól a Pénzügyminisztérium, majd 2010-től a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztályán pénzügyi jogi területén kezdett dolgozni kezdetben referensként, majd közigazgatási tanácsadóként. Szakterületei között első sorban biztosítási jogi és pénzügyi felügyeleti témák szerepeltek. Szakmai tapasztalatot mind a hazai pénzügyi szolgáltatási jogszabály-előkészítés, mind európai uniós döntéselőkészítés területén szerzett. A 2011. évi magyar EU-elnökség során az Európai Unió Tanácsa előkészítő szerveinek elnökségi feladatait ellátó tisztviselők stáblistájának tagja. A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete Gazdasági és Pénzügyi Csoportján – az elnökség ideje alatt – gyakornoki programban vett rész, amely keretében egy hónapos szakmai gyakorlatot töltött Brüsszelben. 2017 februárjától dolgozik főosztályvezetőként a Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosságon szövetkezeti hitelintézeti integrációs és közmű szabályozási területen. 2017 elejétől a DÉMÁSZ Zrt. felügyelőbizottságának tagja. Angolul és németül beszél.

 

Zátrok Ildikó - Igazgatóság tagja

Zátrok Ildikó - Igazgatóság tagja

Zátrok Ildikó a Külkereskedelmi Főiskola külgazdasági szakán szerzett közgazdász diplomát. 1994-ben kezdte pályafutását az akkor még Magyar Befektetési és Fejlesztési Bankban, ahol Nemzetközi és Forrásbevonási területen a nemzetközi pénzügyi piacok kezelésével és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott. 2010-től az MFB Magyar Fejlesztési Bank EU Kapcsolatok Igazgatóságának osztályvezetői posztját töltötte be, ettől kezdve aktívan részt vesz több nemzetközi és EU-s szervezet munkájában. 2013-ban az EU források Kezelése Osztály, majd 2015-ben az EU Koordinációs Osztály vezetőjévé nevezték ki, amely területen az EU által finanszírozott pénzügyi eszközökkel és az EU kapcsolatokkal foglalkozott. 2017-től az MFB Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója, majd 2019-től igazgatóként a Vezérigazgatói Kabinet vezetője, irányítása alá tartoznak az MFB stratégiai, nemzetközi és kormányzati kapcsolatok és működésfejlesztési területei. Angol és olasz nyelven beszél, házas és két gyermek édesanyja.


 

Gyutai Csaba - Igazgatóság tagja

Gyutai Csaba - Igazgatóság tagja 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-népművelés szakos jeles diplomát, majd tanult teológiát, közgazdaságtant, esztétikát. Rövid ideig tanított általános iskolában és középiskolában is. Három évig a zalai megyeszékhely Polgármesteri Hivatalában dolgozott kulturális területen, valamint 1998-2000 között a Pannonhír Hírlap kereskedelmi Rt. Zala megyei vezetője, majd 2002-ig a Pelsohír Hírlapkereskedelmi Kft. kereskedelmi igazgatója. 2002-ben önkormányzati képviselő lett, egyben alpolgármester egészen 2010-ig, amikor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterévé választották, ugyanakkor országgyűlési képviselő lett és a Kulturális és Sajtóbizottság tagja 2014-ig. Jelenleg a Várgondnokság Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője. Fontosabb társadalmi tisztségei: a Gyermek és ifjúsági Alapprogram és, a Nemzeti Előadóművészeti Érdekegyeztető Tanácsainak tagja, valamint a Pannon Mechatronikai Klasztert működtető Pannon Fejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Pannon Tükör kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Érdeklődési területek: makroökonómia, keresztény teológia, irodalom, művészetek, sport. Nős, négy gyermek édesapja.

 

Ekler Gergely - Igazgatóság tagja

Ekler Gergely - Igazgatóság tagja 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett történelem és angol szakon. Rövid ideig az Élet és Tudomány című folyóirat neveléstudományi és pszichológiai rovatának szerkesztőjeként, majd az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely Kft. kereskedelmi igazgatójaként dolgozott. Ezt követően a Studiorum  Consulting Kft. munkáját segítette tanácsadóként, majd 2010 és 2014  között a Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója. Fejlesztési igazgatóként részt vett a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. szakmai munkájában, 2016-tól a Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője és az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója. A KELER Központi Értéktár Zrt. stratégiai és ügyfélkapcsolati igazgatója 2018. májusáig, jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságának kabinetfőnöke. Angolul és németül beszél.

 

  

Dr. Magyar Péter - Vezérigazgató

Dr. Magyar Péter - Vezérigazgató, igazgatósági tag 

(bővebben a cégvezetésért felelős vezető állású munkavállalók között)

 

 

 

 

 

 

 

A Diákhitel Központ Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

 

Baranyi Norbert - Felügyelőbizottság elnöke

Baranyi Norbert - Felügyelőbizottság elnöke

Közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerezte 2002-ben. A diploma megszerzését követően brand menedzserként egy multinacionális nagyvállalat munkatársa, ezt követően több hazai intézménynél projektmenedzsmenttel foglalkozott. 2011-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztályán kezdett dolgozni költségvetési szakértőként, majd közigazgatási tanácsadóként. 2016-tól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztályának vezetője. Jelenleg  a Miniszterelnöki Kormányiroda Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztályának főmunkatársa. Feladatai közé tartozik a szakterület szakmai felügyelete alá tartozó, részben, vagy egészben állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntések előkészítése és koordinációja.

 

 

   

Pősze Lajos - Felügyelőbizottság tagja

Pősze Lajos - Felügyelőbizottság tagja

Diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Matematika és Informatika szakon szerezte, majd rendszerszervezést tanult. 1978 és 1990 között 12 éven át a Központi Statisztikai Hivatal Államigazgatási Számítógépes Szolgálatnál informatikai rendszereket fejlesztett, valamint Kereskedelmi igazgatói posztot töltött be. 1990 és 1996 között a Szerencsejáték Rt-nél elnök-vezérigazgató, munkássága alatt valósult meg a manuális lottó és totó rendszer gépesítése. 2010-ig informatikai, média és kereskedelmi vállalkozások tulajdonosa és ügyvezetője. 2010-től 2014-ig parlamenti képviselő. Jelenleg saját cégeit irányítja és a Magyar Követeléskezelő Zrt. igazgatósági tagja. Kiemelt tisztségei: Gazdasági Bizottság alelnöke, Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság tagja, Alkotmányügyi Bizottság tagja. További tisztségei voltak: A Magyar Technikai és Tömegsportok Országos Szövetségének Elnöke, a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke, Erdélyi Magyarság Alapítvány és Folyóirat Elnöke, a Magyarok Világlapja Alapítvány Elnöke, a Protestáns Tanulmányi Alapítvány alapítója. Széleskörű Mac és Microsoft ismeretekkel rendelkezik, angolul tárgyalási szinten beszél. Nős, egy gyermek édesapja. 2014. október 20-tól a Diákhitel Központ Zrt. Felügyelőbizottságának tagja.

 

                                     

Tölgyesi Krisztina - Felügyelőbizottság tagja

Tölgyesi Krisztina - Felügyelőbizottság tagja

Közgazdász, mérlegképes könyvelő. 2007-ig az ÁPV Zrt. Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóságának menedzsere, feladata az ÁPV Zrt.-hez tartozó többségi tulajdonú társaságok stratégiai tervezésének szakmai koordinálása; az agrár és erdőgazdasági portfolióval kapcsolatos közgazdasági tevékenység végzése, az ÁPV Zrt. forrásallokációs döntéseinek pénzügyi előkészítése, uniós versenyjogi szempontból történő minősítése. Közreműködés az ÁPV Zrt. üzleti tervének, költségvetési kapcsolatainak valamint az ESA elszámolásainak összeállításában. 2008-2010-ig az MNV Zrt. Erdőgazdasági Ügyvezető Igazgatóságának portfolió menedzsere, feladata az erdőgazdasági portfolióba tartozó társaságok vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat végrehajtása. Az MNV képviseletének ellátása a társaságok testületeinek ülésein, a tulajdonosi jogok gyakorlása céljából. A hozzárendelt társaságok gazdálkodásának és vagyon hasznosításának figyelemmel kisérése, tulajdonosi intézkedések megtételének kezdeményezése a döntéshozó személyek / szervek részére. 2010-től az MFB Zrt. Agrár Vagyonkezelési Igazgatóság főmunkatársa feladata az agrár és erdőgazdasági társaságok vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat végrehajtása. A tulajdonosi érdekek érvényesítése a társaságok működésében; közreműködés a társaságok rövid-, középtávú és stratégiai terveinek kidolgozásában; az MFB képviseletének ellátása a társaságok testületeinek ülésein. A társaságok gazdálkodásának és vagyonhasznosításának figyelemmel kisérése, tulajdonosi intézkedések megtételének kezdeményezése a döntéshozó személyek, szervek részére. 2016-tól a Befektetési Vagyonkezelési Igazgatóság főmunkatársa.

 

 

Csányi Dániel - Felügyelőbizottság tagja (FELTÖLTÉS ALATT)

 

 

Dr. Rácz Ferenc - Felügyelőbizottság tagja

Dr. Rácz Ferenc - Felügyelőbizottság tagja

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. A diploma megszerzését követően ügyvédjelöltként dolgozott a Czeglédi és Társai Ügyvédi iroda alkalmazásában. A jogi szakvizsga után ügyvédi tevékenységet folytatott. A rendszerváltást követő jogalkotási folyamatoknak nemcsak szemlélője, hanem a változó joganyag napi alkalmazója is volt, főként a gazdasági- és cégjog, ingatlanjog és más polgári jogi területeken. Számottevő gyakorlatot szerzett büntető védőként is. 2004-től 2018-ig a Budapest Bank Zrt. lakossági követeléskezelésének külsős jogi támogatója volt. A munka gerincét a jelentős számú peres és nemperes, továbbá végrehajtási eljárásban való képviselet ellátása jelentette, de folyamatos jogi tanácsadás nyújtása is a részét képezte. A banki támogató jogi tevékenység ellátása során szerzett rálátást a banküzemtanra, a belső banki működés speciális területeire is. 2016-tól és 2018-ig a Szerencsejáték Zrt igazgatóságának a tagja volt. 2018-tól a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Társulás soraiban végzi ügyvédi tevékenységét. Házasságban él, három gyermek édesapja. A Budai Református egyházközség presbitere. Kedvenc elfoglaltságai között labdarúgással összefüggő időtöltések szerepelnek.

 

A Diákhitel Központ Zrt. vezetése

A cégvezetésért felelős vezető állású munkavállalók:

 

Dr. Magyar Péter - Vezérigazgató

Dr. Magyar Péter - Vezérigazgató, igazgatósági tag 

Dr. Magyar Péter közel 15 éves Magyarországon és külföldön szerzett jogi és diplomáciai tapasztalattal rendelkezik, angolul és németül beszél. Jogi tanulmányait Budapesten és Hamburgban végezte, diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán szerezte 2004-ben. Szakmai pályafutását a Fővárosi Bíróságon kezdte, majd a jogi szakvizsgái letétele után a nemzetközi ügyvédi szférában helyezkedett el, ahol multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait segítette társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen. A 2010-től a Külügyminisztériumban folytatta pályafutását, a magyar uniós elnökség során szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Álladó Képviseletéhez, ahol feladata többek közt az uniós jogalkotás során a magyar kormányzati érdekek érvényesítése volt, különös tekintettel a közlekedés- és energiapolitika, valamint a társasági és versenyjog területére. 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a Magyar Kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt egyebek mellett jogi, pénz- és tőkepiaci, költségvetési, kereskedelmi és fejlesztéspolitikai ügyekben. 2018 szeptemberétől a Magyar Fejlesztési Bank EU Jogi Igazgatóságát vezette. 2019. június 8-tól a Társaság vezérigazgatója. Nős, három gyermek édesapja.

 

 

Havelda Balázs - Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Havelda Balázs - Pénzügyi vezérigazgató-helyettes 

1980. november 28-án született Oroszlányon. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakirányon, köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. Pályakezdőként az Diákhitel Központnál helyezkedett el finanszírozási munkatársként, majd a Citibanknál portfolió menedzserként. 2005-től újra a Diákhitel Központnál töltött be egyre bővülő feladatkört, 2008-tól Treasury osztályvezetőként, 2011-től Tervezési, kontrolling és forrásgazdálkodási igazgatóként dolgozott, majd 2014. november 3-ától a Diákhitel Központ Zrt pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Irányítása alá tartozik a Társaság treasury, tervezési-kontrolling, pénzügy-számviteli, hitelkockázat modellezési és beszerzés-létesítménygazdálkodási területe. Felsőfokú közgazdasági szakmai angol és középfokú közgazdasági szakmai német nyelvvizsgával rendelkezik.

 

 

 

Chornitzer Péter - Üzleti vezérigazgató-helyettes

Chornitzer Péter - Üzleti vezérigazgató-helyettes

1994-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy illetve vállalatértékelés-vállalatfinanszírozás szakirányán. Pályafutása elején különböző pénzintézetekben (Dunabank, ING Bank, ABN-AMRO Bank) töltött be kontrolling vezetői pozíciókat, majd 2001-től a Postabank illetve az azt megvásárló Erste Bank lakossági termékfejlesztési vezetőjeként dolgozott. 2005-ben cégtársaival létrehozta a banki üzleti tanácsadásra specializálódott Scale Consulting Kft.-t, majd annak PwC Magyarország által történt megvásárlását követően 2013-ig a PwC senior managereként dolgozott nemzetközi tanácsadási projekteken. 2014 januárjában csatlakozott az MFB Bankhoz, ahol először vezérigazgatói tanácsadóként majd a Termékmenedzsment Igazgatóság igazgatójaként tevékenykedett.
2017. március 1-től a Diákhitel Központ Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese. Irányítása alá tartozik a Társaság hitelezési, marketing, termékfejlesztési, ügyfélszolgálati és dokumentumkezelési területe.
Nős, két gyermek édesapja. Angol és francia nyelvtudással rendelkezik.

 

 

 

A menedzsment tagjai:

(FELTÖLTÉS ALATT)
Füzi Csaba
informatikai igazgató
 
(FELTÖLTÉS ALATT)
dr. Kiss Nikoletta - Jogi igazgató 
 
(FELTÖLTÉS ALATT)
Szerdahelyi Kinga - Marketing és kommunikációs igazgató
 
Koszta Mária - Pénzügyi és számviteli igazgató
Csiszár Csaba - Gazdasági igazgató
dr. Vida István - Hitelezési és ügyfélkapcsolati igazgató

 

 

A menedzsment tagjainak elérhetősége
E-mail: info@diakhitel.hu
Telefon: +36 1 999 99 44
Fax: +36 1 224 9670