magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Jogi nyilatkozat

A Diákhitel Központ Zrt. jogi nyilatkozata

Kérjük, hogy a Diákhitel Központ Zrt. weboldalainak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A honlap (a www.diakhitel.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatunkban foglaltakat. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak kezelése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak kezelése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján készült jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tartalmazza a Diákhitel Központ Zrt. tájékoztatását az általa meghirdetett álláshirdetésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggésben.

I. Az adatkezelő személye
név Diákhitel Központ Zrt.
székhely 1027 Bp., Kacsa u. 15-23.
cégjegyzékszám 01-10-044593
e-mail cím allas@diakhitel.hu

II. Az érintettek köre
Az adatkezelés érintettje azon természetes személy, aki az Adatkezelő által megjelentetett álláshirdetésre pályázatot nyújt be.

III. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke alapján az álláshirdetésre jelentkező pályázó önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a pályázó a pályázata benyújtásával – elküldésével – fejez ki.
Az adatkezelés célja, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatban a pályázók által a pályázatukban közölt személyes adatok felhasználásával folytassa le a kiválasztási és munkaerő felvételi folyamatot.

IV. A kezelt adatok köre
személyazonosítás céljára szolgáló adatok:
- név,
- születési név,
- születési hely és időpont,
- anyja neve,
- arckép,
- aláírás,

elérhetőségi adatok:
- lakóhely/értesítés cím,
- e-mail cím,
- telefonszám

alkalmasság megítélésére szolgáló adatok:
- végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok,
- jelenlegi és korábbi munkahelyek és betöltött munkakörök adatai,
- szakmai tapasztalatok,
- személyes tulajdonságok,
- érdeklődési kör, motiváció.

V. Adatkezelés időtartama
A IV. pont szerinti személyes adatok a jelentkezési folyamat lezárást követő 12 hónap időtartam lejártát követően kerülnek törlésre. Amennyiben a pályázóval munkaviszonyt létesít az Adatkezelő, ezen személyes adatokat a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint tovább kezeli.

VI. Az érintett jogai
a) Hozzáférés joga, tájékoztatás kérése:

Az érintett bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, mely személyes adatkategóriát milyen célból és milyen időtartamban kezeli az Adatkezelő, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja.
Az érintett úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.
Tájékoztatást kérhet az érintett továbbá arról, hogy jogait (pl. helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adathordozás) hogyan gyakorolhatja, és milyen felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával.
A tájékoztatás iránti kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül írásban teljesíti tájékoztatási kötelezettségét.
A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt törvény akadályozza – ebben az esetben az Adatkezelő a válaszában megjelöli a hivatkozott törvényi rendelkezést, illetőleg tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és évente tájékoztatja azokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

b) Helyesbítés kérése
Amennyiben az Adatkezelő az érintettel összefüggésben kezelt személyes adat pontatlan vagy hiányos, az érintett jogosult ezen adat helyesbítését kérni.
A helyesbítési kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot helyesbíti.
Az Adatkezelő az érintett kérelme hiányában is jogosult az általa kezelt személyes adatot helyesbíteni, ha arra vonatkozóan, hogy az a valóságnak nem felel meg, más, hitelt érdemlő információ kerül a birtokába.
Amennyiben az Adatkezelő a helyesbítési kérelemnek a vizsgálat eredménye alapján nem tesz eleget, írásban közli az érintett felé ennek indokát, és tájékoztatja a jogorvoslati jogáról.

c) Törlés kérése
Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, ha:
- azokra az adatkezelés célja szempontjából már nincs szükség;
- az adatkezelési hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az adatkezelés jogellenes;
- az adatokat a Diákhitel Központra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni kell.
A törlési kérelem előterjesztése az álláshirdetésre benyújtott pályázat visszavonásának minősül.
A törlési kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot törli.

d) Adathordozás
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozás iránti kérelem kizárólag a hozzájárulás alapján kezelt adatokra vonatkozóan terjeszthető elő.
Az adathordozás iránti kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő írásban. A kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet. Amennyiben a kérelem teljesíthető, lehetőség szerint az érintett által igényelt módon teljesiti a kérelmet, amennyiben pedig a kérelem a GDPR alapján nem teljesíthető, erről írásban tájékoztatja az érintettet, aki ezen döntéssel szemben bírósági jogorvoslattal élhet.

e) Jogorvoslat
Amennyiben az érintettnek az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ Zrt. postacímén vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen érhető el. Az adatvédelmi tárgyú kérdések, kifogások a beérkezésüket követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerülnek.

Az érintett bármikor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll. A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Az érintettek jogainak megsértése esetén, amennyiben az Adatkezelő azt az érintett kérelme ellenére sem orvosolja, az érintett bírósághoz fordulhat. A per a Fővárosi Törvényszéken, vagy – választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu honlapon található meg.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő személyes adatkezelés

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cg.: 01-10-044593) a www.diakhitel.hu honlap feliratkozás céljából rendelkezésre bocsátott felületén megadott e-mail címemet hallgatói hitelezéssel kapcsolatos reklámanyagok, hírlevelek továbbítása céljából jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig kezelje. Feliratkozásommal kijelentem továbbá, hogy a 16. életévemet betöltöttem.

A Diákhitel Központ Zrt. ezen személyes adatokat további adatkezelők részére nem jogosult átadni, a hírlevél-küldés során azonban jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatkezelés határozatlan időtartamú, az érintett azonban bármikor jogosult a GDPR 17. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint adatai törlését kérni. Az adattörlési kérelem a hírlevélben leiratkozás céljából közölt linkre kattintással terjeszthető elő.

A GDPR 15. cikkében foglaltak értelmében a hírlevél-küldésre feliratkozott érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Diákhitel Központ Zrt-től arra vonatkozóan, hogy ezen adatkezeléssel összefüggésben milyen adatokat tart róla nyilván – egyúttal kérheti a GDPR 16. cikke szerint ezen adatok helyesbítését -, tájékoztatást kérhet továbbá arról, hogy milyen adatfeldolgozó számára, milyen adatfeldolgozási tevékenység ellátása céljából kerültek ezen adatai továbbításra.

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ Zrt. ezen adatkezelésével összefüggésben kifogása merülne fel, azt írásban jelezheti a Diákhitel Központ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél az adatkezelő általános elérhetőségein: Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest, illetve dpo@diakhitel.hu. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte, és azt az adatkezelő a kérelmére sem orvosolta, bármikor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetőleg bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet (a bíróságok elérhetőségei: birosag.hu.)

Biztonsági kamerás megfigyelés a személyes ügyfélszolgálaton

Az adatkezelés leírása: A Diákhitel Központ Zrt. a 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. sz. alatti Residence1 irodaház földszintjén üzemeltetett személyes ügyfélszolgálati helyiségében két biztonsági kamerát alkalmaz, amelyekkel a nyitvatartási idő alatt folyamatos mozgókép-rögzítéssel az ügyintézői pultokat és a pultok előtti ügyfélteret figyeli meg. A kamerák által készített felvételeken képmásuk alapján beazonosíthatók az ügyfélszolgálat látogatói, az ügyfélszolgálati munkatársak és az élőerős biztonsági szolgálat munkatársai.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő Diákhitel Központ Zrt. személyes ügyfélszolgálata, illetve az ügyfélszolgálati munkatársak fizikai biztonságának megőrzése és a biztonsági incidens esetén annak későbbi rekonstruálhatóságának és kivizsgálhatóságának biztosítása.

A kezelt adatok köre: az ügyfélszolgálatra belépő látogatók, az ügyfélszolgálati munkatársasak és a biztonsági szolgálat munkatársainak képmása.

Az adatkezelés időtartama: az adatfelvételt – kamerás rögzítést követő – három nap.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bek. f) pontjában foglaltaknak megfelelően az adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatkezelést megelőzően az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet folytatott le, amelynek eredményeként megállapította, hogy a cél eléréséhez a fenti személyes adatkezelés szükségességét nélkülöző egyéb megoldás nem áll a rendelkezésére, azonban, az adatvédelmi garanciákra is tekintettel a kamerával rögzített felvételek kezelése szükségesnek és arányosnak tekinthető. Mivel az adatkezelés nem okoz aránytalan és indokolatlan beavatkozást az érintettek magánszférájába, így az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja lehet. Az érdekmérlegelési teszt ezen a linken érhető el.

Az adatkezelés leírása: A Diákhitel Központ Zrt. az ügyfélszolgálati helyiségében két biztonsági kamerát alkalmaz, amelyekkel a nyitvatartási idő alatt folyamatos mozgókép-rögzítéssel az ügyintézői pultokat és a pultok előtti ügyfélteret figyeli meg. A kamerák által készített felvételeken képmásuk alapján beazonosíthatók az ügyfélszolgálat látogatói, az ügyfélszolgálati munkatársak és az élőerős biztonsági szolgálat munkatársai.

Az érintettek jogai: az érintett jogosult kezdeményezni, hogy a felvételekbe betekintsen és azokról – saját adatai kezelése körében – másolatot kérjen, továbbá jogosult a róla készült felvételek zárolását kérni, amennyiben azokat fel kívánja használni jogos érdekei érvényesítése céljából. Erre irányuló kérelmét a dpo@diakhitel.hu címre küldött email útján közölheti, az adatkezelés érintettjeinek jogai vonatkozásában a Diákhitel Központ Zrt. egyebekben a GDPR III. fejezetében foglaltakat tekinti irányadónak.

 

A Diákhitel Központ Zrt. felelőssége

A Diákhitel Központ Zrt. folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, de az adatok időközben változhatnak, ezért a Diákhitel Központ Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Diákhitel Központ Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljes körűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A Diákhitel Központ Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Diákhitel Központ Zrt-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Diákhitel Központ Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából származnak.

Szerzői jogok

A Diákhitel Központ Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Diákhitel Központ Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Személyes adatok kezelése

Személyes adatok kezelése a weblap böngészése során

Az adatkezelés célja: a honlap-látogatottsági adatok generálása , a honlap biztonságos működésének ellenőrzése valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az oldalra való belépés ideje, az oldalról való távozás ideje, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Tekintettel arra, hogy a fenti adatokat a Diákhitel Központ Zrt. semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne, a Diákhitel Központ Zrt. szempontjából ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.

Az adatkezelés időtartama: A naplófájlok folyamatosan frissülnek, és a napi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek a Diákhitel Központ Zrt. szerverén.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Amennyiben Ön Interneten üzenetet küld, vagy megadja e-mail címét illetőleg egyéb adatait a Diákhitel Központ Zrt. részére, azért hogy az Ön számára - a honlapunkon jelzett helyeken és formában, valamint jogosultsággal - tájékoztató anyagokat küldjünk, úgy az IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak a Diákhitel Központ Zrt. honlapján történő megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Erre irányuló kérelmét a dpo@diakhitel.hu címre küldött email útján közölheti.

A Diákhitel Központ Zrt. minden elvárható intézkedést megtesz a fenti adatok biztonságos kezelése érdekében. Az adatkezelés érintettjeinek jogai vonatkozásában a Diákhitel Központ a GDPR III. fejezetében foglaltakat tekinti irányadónak.

Az Internet biztonsága

Az Interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Diákhitel Központ Zrt. felé benyújtott, közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos tájékoztatási, valamint adatvédelmi feladatokat a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság látja el.

Fontos! Személyes, hitelügyintézéssel kapcsolatos kérdésekkel minden esetben a +36 1 999 99 44-es telefonszámon vagy az info@diakhitel.hu címen keressenek.

A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet jelezni. A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság legfeljebb 15 napon belül eleget tesz az igény teljesítésének. Megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti az igénylőt.

Panaszkezelés

A hallgatói hitelezéssel kapcsolatos panaszok kivizsgálására a Diákhitel Központ független Panaszkezelési Osztályt működtet. Amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk a Diákhitellel kapcsolatban bármelyik jogszabályba, illetve ügyfeleink esetében szerződésbe ütköző módon járt el, kérjük, hogy mielőbb jelezze azt levélben az alábbi postacímen:

Diákhitel Központ Zrt. – Panaszkezelési Osztály 1996 Budapest

Rövid időn belül minden panaszost írásban tájékoztatunk a vizsgálat eredményéről!

***

Amennyiben társaságunk a panaszát elutasítja vagy álláspontunkkal nem ért egyet, illetőleg a 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el, abban az esetben a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A változás következtében 2017. január 1-től panaszukkal a lakóhelyük helyük szerint területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségéről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/


Békéltető testületek:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Békéltető testületek elérhetőségei:

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu
   info@baranyabekeltetes.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (Ideiglenes cím: 3525 Miskolc, Vologda utca 3)
  Telefonszáma: (46) 501-091, 507-875
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-217
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszáma: (52) 500-710; 500-745
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
  Telefonszáma: (56) 510-621
  E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba
  Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék
  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, fsz. 4.
  Telefonszám: (32) 520-860
  E-mail cím: nkik@nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  Telefonszáma: (1)-269-0703
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  E-mail cím: skik@skik.hu
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 420-180
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 • Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszáma: (94) 312-356, 506-645
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
  Telefonszáma: (88) 814-121 (ügyfélfogadási időben); (88) 814-111 (VKIK titkárság)
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 
 • Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Bíróság:

Mindezeken felül lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt. A területileg illetékes bíróság a Diákhitel Központ Zrt. esetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós u. 2.), illetve a Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.).

A Központi Hitelinformációs Rendszerhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségekről a honlapunkon elhelyezett KHR tájékoztatóból informálódhat, amely a következő linken érthető el: pszaf_tajekoztato.pdf

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelmi referens útján tart kapcsolatot a nagyvállalatokkal.

Társaságunk fogyasztóvédelmi referensének elérhetősége:

Diákhitel Központ Zrt. – Fogyasztóvédelmi referens 1996 Budapest