magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Közerdekű adatok igénylése

A Diákhitel Központ Zrt. a www.diakhitel.hu Diákhitel KözpontKözérdekű Adatok menüpontjában teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kötelezően közzétenni rendelt közérdekű adatokat.

A Diákhitel Központ Zrt. emellett a kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújtott adatigénylések alapján egyedi adatszolgáltatást nyújt az adatkérő részére. Az adatigénylési kérelem benyújtásának módja:

  • postán az 1996 Budapest, Diákhitel Központ címen
  • telefonon a +36 1 999 99 44 számon
  • e-mail-ben a kozerdeku@diakhitel.hu címen
  • személyesen a 1027 Bp., Kacsa u. 15-23. Fszt. alatti ügyfélszolgálaton

(hétfő: 8-18h, kedd-csütörtök: 8-16h, péntek: 8-14h)

Kérjük szíveskedjenek az igénylés során nevüket és elérhetőségüket megadni, továbbá egyértelműen megjelölni az igényelt adatok körét. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Diákhitel Központ Zrt. jogosult felhívni a kérelmezőt adatigénylése pontosítására. A pontosításig az adatigénylés teljesítésének határideje nyugszik. Az igénylés során rendelkezésre bocsátott adatokat a Diákhitel Központ Zrt. kizárólag az adatigénylés teljesítése, és az erről kötelezően vezetett nyilvántartás céljából kezeli.

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre. A Diákhitel Központ Zrt. nem köteles továbbá az adatigénylési kérelmet teljesíteni, amennyiben az nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat közlésére irányul, illetve üzleti titoknak, személyes adatnak vagy törvény által védett egyéb adatnak minősül, illetőleg az igénylő nem adja meg elérhetőségi adatait, vagy az igénylő korábban, egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányulóan már kért és kapott adatokat - feltéve, hogy ezen adatokban változás nem állt be.

A Diákhitel Központ Zrt. a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek 15 napon belül tesz eleget. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetében a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről a Diákhitel Központ Zrt. az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatást ad tájékoztatást.

Az adatigénylő a kért közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot kérhet. Amennyiben az igényelt adatokat tartalmazó dokumentum a terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál fogva észszerűen nem bocsátható az igénylő rendelkezésére, előzetes egyeztetés alapján az a Diákhitel Központ Zrt. személyes ügyfélszolgálatán ismerhető meg.

Az igénylő a közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása vagy a teljesítési határidő eredménytelen lejárta esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Az igénylő jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet abban az esetben, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. (elérhetőség: 1125 Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Az igényelt adatok közlésével összefüggésben felmerült másolási költségekről, illetve amennyiben az adatigénylés teljesítése a Diákhitel Központ Zrt. erőforrásainak aránytalan mértékű igénybevételével jár, a megállapított költségtérítés pontos összegéről a Diákhitel Központ Zrt. az adatszolgáltatást megelőzően tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a megállapított költségtérítéssel kapcsolatban az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az igénylését ezen költségtérítés ismeretében, fizetési kötelezettségét vállalva fenntartja-e. Az igénylő nyilatkozatáig az adatszolgáltatási határidő nyugszik. A határidő eredménytelen lejárta esetén a Diákhitel Központ Zrt. úgy tekinti, hogy a kérelmező az adatigénylési kérelmét visszavonta. Ha az igénylő az igényét a fentiek alapján fenntartja, a költségtérítést a Diákhitel Központ Zrt. az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat vagy adathordozót a befizetés igazolását követően adja át. Az igénylő a Diákhitel Központ Zrt. által megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a fentieknek megfelelően ugyancsak bírósághoz fordulhat.