magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Törlesztési stratégiák
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Törlesztési nehézségek esetén
Késedelmes törlesztés

A havi részletek késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat felszámítása napi kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat összegének számítására az alábbi képletet alkalmazza:

lejárt tartozás x aktuális késedelmi kamatláb (éves százalékos mértékben kifejezve)/365

A késedelmi kamatláb mértéke:

  • a 2004. május 1-ét megelőzően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti kamat 4 százalékkal,
  • a 2004. április 30-át követően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti kamatnak a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával növelt összege.

Amennyiben havi törlesztőrészlete nem érkezik be tárgyhó 12. napjáig, abban az esetben késedelmi kamat kerül rá felszámításra.
Hátraléka naponta nő a késedelmi kamat összegével, egészen addig, amíg nem rendezi tartozását. Mielőtt hátralékát kifizetné, DD fiókjában vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű megtudakolni az elmaradás pontos összegét.

Havi törlesztőrészlet mérséklése

Azon ügyfeleink, akik a Diákhitelt jövedelmük alapján törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését követő 3. évében járnak és nem a minimálbér alapján megállapított törlesztőrészletet fizetik, a Diákhitel Központnál igényelhetik megállapított törlesztőrészletük mérséklését. A kedvezmény igénybevételének köréből csak azok vannak kizárva, akiknek a Diákhitel Központ jogszabály szerint köteles felmondani szerződését.

A Diákhitel Központ a fennálló indokok vizsgálata nélkül, maximum 36 hónapra engedélyezi a törlesztőrészlet mérséklését. A mérséklési idő felhasználása bármikor megszakítható és a fel nem használt hónapokra újraindítható.

A mérsékelt törlesztőrészlet összege egyénenként eltérő lehet, azonban nem lehet kevesebb, mint az előző év október 31-én érvényes minimálbér alapú törlesztőrészlet összege. Ennél az összegnél magasabb törlesztőrészletet is vállalhat.

A mérsékelt törlesztőrészlet igényléséhez nincs más dolga, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve, a „Nyomtatványok” menüpontból kiválasztani a „Törlesztőrészlet mérséklése”pontot és kitölteni a szükséges mezőket A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítania. Az adatlap beérkezését követő hónaptól már a mérsékelt összeggel fizetheti tartozását. A kérelmező erről írásban is értesítést kap.

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt honlapunkon kezdeményezheti, a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

Abban az esetben, ha a mérséklés időszakának lejárta előtt vállalni tudja az eredetileg megállapított törlesztőrészlet összegét, bármikor kezdeményezheti a törlesztőrészlet mérséklésének lezárását. Ehhez nincs más teendője, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve a „Nyomtatványok” menüpontban a „”Törlesztőrészlet mérséklésnek lezárása” részt kitölteni. A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítania. A lezárást követő hónaptól törlesztőrészletének összege visszaáll az eredetileg megállapított összegre.

Fontos tudni, hogy a törlesztőrészlet mérséklése következtében a Diákhitel visszafizetési ideje megnövekedhet, a törlesztés periódusa hosszabbra nyúlhat.

Felmondás és KHR

Felmondás esetei és következményei

Amennyiben a hátraléka eléri a jogszabályban és az Üzletszabályzatban meghatározott mértéket, a Diákhitel Központ köteles szerződést bontani Önnel, ami azt eredményezi, hogy kamatokkal növelt teljes hiteltartozása egy összegben válik esedékessé.

Szerződés felmondását eredményezhetik a következők:

  • ha a hitelfelvevő több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,
  • ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt,
  • súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása)

A felmondást követően teljes tartozását egy összegben – 8 napon belül – szükséges megfizetnie. Ha a határidő lejártát követően nem kerül rendezésre elmaradása, akkor teljes hiteltartozása átadásra kerül a NAV részére, behajtás céljából.

A szerződés felmondását követően már nem lehet kérelmezni a Diákhitel Központ által biztosítható kedvezményeket (célzott kamattámogatás, törlesztési kötelezettség szüneteltetése, törlesztőrészlet mérséklése, új hallgatói jogviszony bejelentése).

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A KHR országos adatbázisában minden hitelt felvevő ügyfél adatát nyilvántartják, rögzítik a hitel felvételét, összegét. Ide kerülnek azok az adatok is, ha a hitelt az ügyfél a szerződés szerint rendben visszafizette, vagy esetleg jelentősen megszegték a kölcsön- vagy hitelszerződésüket, fizetési mulasztásaik, lejárt tartozásaik vannak, illetve voltak. Ezeket az adatokat minden pénzintézet figyelembe veszi, például hitelnyújtás során, amennyiben a KHR hozzájáruló nyilatkozat szerint ehhez az ügyfél hozzájárul. A hozzájárulás megtagadása esetén más pénzintézetek az adatokhoz nem juthatnak hozzá, azonban a hozzájárulás megtagadásának ténye belekerül a nyilvántartásba.

A KHR nyomtatvány hozzájáruló nyilatkozata útmutató

A Diákhitel Központ KHR-be (korábbi nevén BAR) adja azoknak az adatait:

  • akiknek a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll,
  • aki a hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható,
  • akiknek a már átadott adataiban történt módosulásáról tudomást szerez.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a hitelfelvevő adatait a tartozás kiegyenlítésétől vagy az átadás időpontjától számított 1 évig megőrzi, majd ezt követően törli.

30 nappal azelőtt, hogy az adatokat átadjuk, írásban tájékoztatjuk az ügyfelet arról, hogy adatai bekerülhetnek a KHR-be, amennyiben nem tesz eleget kötelezettségének. Az átadást követően öt napon belül írásban tájékoztatjuk az ügyfelet a KHR-be kerülésről.

A KHR-be történő bekerülés feltételeiről bővebben a KHR tájékoztatóban olvashat.

Felmondás utáni lehetőségek

A Diákhitel Központ a hitelszerződés felmondását visszavonhatja, ha Ön írásban kérelmezi a visszavonást, és a felmondás alapjául szolgáló tartozását megfizette, valamint tartozása még nem került átadásra az Állami Adóhatóság részére behajtás céljából. A visszavonásra nem kerülhet sor, ha a szerződés ezt követő hatálybalépésével Önnek ismételten hátraléka állna fenn.

Abban az esetben, ha tartozása már behajtás alatt áll, a Diákhitel Központ az egy összegben esedékessé vált hátralék megfizetése érdekében részletfizetést biztosíthat.

Ennek részleteiről kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén!